Politički ekstremizam

Uloga belih žena u beloj nadmoći, objašnjeno

Autorka: Anna North, 15. januar 2021. godine Primamljivo je razmišljati o oluji na američkom Kapitol Hilu (6. januara, prim. prev.) kao o “toksičnoj muškosti”: rulja uglavnom belaca, koja nosi oružje, odenuta životinjskim kožama, pokušava da...

Politički ekstremizam u udžbenicima (2. deo)

Ideološki karakter nastave istorije i upoteba pojma ekstremizam U udžbenicima koji su analizirani za potrebe ovog rada a napisani su posle 2000. godine učinjena je svojevrsna faktografska zloupotrebe istorije. U njima je glavni cilj bila...

Politički ekstremizam u udžbenicima (1. deo)

  Cilj ove studije je da istraži obrazovnu politiku i praksu koja mlade naraštaje treba da pripremi za prepoznavanje i razumevanje kako istorijskog tako i savremenog političkog ekstremizma. Studija se oslanja na iskustva održanih konferencija,...

Recent posts

Popular categories